Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Raadsinbreng Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang gaat het om sociale inclusie.

“Inclusie is van ons allemaal, iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe en iedereen moet mee kunnen doen,” zegt Professor Jean Pierre Wilken. Hij is sinds 2009 lector Participatie Zorg en Ondersteuning, van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht.
Het is belangrijk dat we deze uitgangspunten terugzien in de omslag van centrale naar lokale overheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Kwetsbare mensen verhuizen van een instelling naar een eigen woonruimte. Dat laat ook zien de samenleving die wij willen zijn.
Wat betekent dit nu voor ons als raadsleden? Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen door te zorgen dat deze mensen passende zorg en begeleiding krijgen om voldoende redzaam te zijn waardoor ze in hun woonomgeving kunnen participeren.

In Trouw stond afgelopen maandag een artikel over zorgmijders waarin beschreven werd hoe mensen door diverse levensomstandigheden van de regen in de drup terecht komen. Corporaties, schuldhulpverlening en andere instanties weten zich vaak geen raad. Om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden zijn flexibele regels nodig. Belangrijk is om bij de Tweede Kamer druk uit te oefenen omdat de huidige wetgeving hulpverleners belemmert om hun werk te doen.
Wethouder wilt u dit bij de VNG aankaarten? Ook is geïntegreerd beleid essentieel waarbij diverse partners regionaal samenwerken om dit beleid uit te voeren. Hiervoor is het noodzakelijk een snel en zorgvuldig proces op te starten met de U16 gemeenten.

D66 ziet graag randvoorwaarden die in lijn zijn met die van Erik Dannenberg, oud-wethouder en VNG onderhandelaar voor het sociaal domein.
Om te komen tot sociale inclusie en beschermd wonen en maatschappelijke opvang mogelijk te maken is het van belang dat er:

1. Voldoende budget ter beschikking gesteld wordt, dat er 24/7 gekwalificeerd personeel is dat diagnosticeert, risicotaxaties doet en voldoende begeleiding geeft, zeker voor cliënten met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen(EPA);
2. Voorzien wordt in betaalbare woonruimte in Houten Noord en Zuid;
3. Door informatie en communicatie draagvlak gecreëerd wordt bij omwonenden en dat er meldings- en ondersteuningspunten zijn voor hen;
4. Gewerkt wordt aan het versterken van het netwerk rondom cliënten;
5. Geïnvesteerd wordt in werk/dagbesteding op maat.

• Welke mogelijkheden ziet het college om nog deze raadsperiode invulling te geven aan de voornoemde punten?
• Kan het college hiervoor een raamwerk ontwikkelen met tijdspad waar in de volgende raadsperiode op voortgebouwd kan worden?

D66 vindt spreiding van kwetsbare mensen van belang zowel in de regio als in de gemeente Houten. Hoe gaat de wethouder hierop sturen?

Tot slot eindig ik met tips van Erik Dannenberg: ”Wethouder wees regisseur door organisaties en samenleving aan elkaar te verbinden, wees dapper en pak door!“

Gepubliceerd op 29-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018