Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

Inbreng D66 bij Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2020 – 2023

Goed dat er nu een PHP voorligt waarmee de gemeente Houten weer voldoet aan deze wettelijke verplichting. Problematisch alcoholgebruik leidt immers tot grote gezondheidsproblemen en maatschappelijke schade. Vooral jongeren zijn extra kwetsbaar omdat de hersenen zich nog volop ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. De achterliggende documenten van dit PHP geven inzicht in de acties die achter ons liggen en enige feiten en cijfers. Ook worden in het PHP goede acties benoemd t.a.v. preventie en handhaving. Toch missen wij een aantal relevante aspecten in dit plan dat als een integrale aanpak bedoeld is. Om enkele te noemen:

  • Het plan is voorgelegd aan een aantal relevante partijen, maar er heeft geen Houtens breed overleg plaatsgevonden op welke manier de verschillende partijen kunnen bijdragen aan het terugdringen van alcohol gebruik.
  • Het plan mist concrete ambities, de nu geformuleerde doelstellingen zijn uitermate vaag. 
  • Overmatig alcoholgebruik onder 65-plussers neemt toe, maar deze groep heeft geen plek in het PHP.
  • Het betrekken van ouders blijkt niet eenvoudig. Het percentage ouders dat alcoholgebruik niet afkeurt is onverminderd hoog met 41%. Er wordt gezocht naar alternatieve manieren om ouders te betrekken maar dit is verder niet uitgewerkt in dit PHP. 
  • Sportkantines vormen een serieus risico en verdienen extra aandacht. Leeftijdsgrenzen blijken lastig te controleren. Het voeren van gastheergesprekken alleen, en dan slechts 1 keer in de 2 jaar is niet voldoende om de in onze cultuur sterke link tussen sport en alcohol te verbreken. Daarnaast zouden de schenktijden die vastgelegd zijn in de APV nog wat ambitieuzer kunnen zijn, van niet schenken van alcohol voor één uur naar niet schenken van alcohol voor vier uur, zeg maar ‘geen bier voor vier’ zodat er tijdens de jeugdwedstrijden geen alcohol geschonken wordt.

Voor D66 is de toegezegde nadere uitwerking van het alcoholpreventiebeleid in de Sociale Koers en met name in het Houtens preventieakkoord daarom des te belangrijker en we zullen het proces en de inhoud daarom nauwgezet monitoren.  Ook zijn we verheugd over de toezeggingen van de burgemeester om in gesprek te gaan met de sportverenigingen over het aanpassen van de schenktijden (‘geen bier voor vier’) en extra aandacht voor overmatig alcoholgebruik onder onze 65-plussers. 

Ik dank u wel.