Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

D66: aandacht voor kwetsbaren, samenwerking met inwoners en solide financieel beleid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 september werd het collegeprogramma 2018 – 2022 behandeld. Hieronder leest u de inbreng van fractievoorzitter Marcel van Gooswilligen in dit debat.

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Het collegeprogramma ziet er op het eerste gezicht goed uit. D66 herkent zich in de belangrijkste ambities van dit college. Er zijn te weinig passende woningen voor onze jongeren en ouderen, dus we moeten weer gaan bouwen. We hebben steeds meer overlast door het veranderende klimaat, daarom gaan we hard werken aan een energieneutraal Houten. Om Houten leefbaar te houden, moeten we er voor zorgen dat iedereen mee kan doen. En ook wij zien graag dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken over de toekomst van Houten.

Toch ging bij ons de vlag nog niet uit. We hebben drie zorgen:

1 Heeft dit college voldoende oog voor de kwetsbaren in onze samenleving? Hebben we zorg om elkaar? En zorgen we voor elkaar? Sommige inwoners verdienen extra hulp, en dat moeten we dan ook met elkaar regelen. Is het college bereid hier voldoende geld aan uit te geven? Dit is moeilijk uit de plannen te halen en daarom zijn wij bang dat dit onvoldoende aandacht krijgt.

2 Hoe gaat het college samenwerken met onze inwoners? Krijgen die inwoners ook echt invloed op de plannen? En krijgen die inwoners dan ook het geld om daar zelf inhoud aan te geven? Overleggen met ondernemers en belangengroepen is hartstikke goed. En meer ambtenaren die beleid gaan maken en uitvoering gaan regisseren is ook niet perse verkeerd. Maar samenwerken met onze inwoners is toch echt iets anders. D66 zou graag meer geld uitgeven aan kansrijke en succesvolle initiatieven van onze inwoners. Initiatieven die aansluiten bij de ambities van dit college. Dat heeft namelijk veel meer effect.

3 Gaat dit college een solide financieel beleid voeren? Tijdens de vorige raadsvergadering hebben we gediscussieerd over de beklemde algemene reserve. Voor D66 is het belangrijk dat we voldoende middelen achter de hand hebben om een volgende crisis door te komen zonder harde noodgrepen. Die gaan tijdens zo’n crisis namelijk extreem veel pijn doen, vooral bij kwetsbare groepen. Dat willen we voorkomen. De vier coalitiepartijen wilden voor de komende jaren meer ruimte om beleid te maken. Meerdere keren werd gezegd dat het echt niet de bedoeling was om hier meteen gebruik van te maken. Wat schetst onze verbazing: bij de eerstvolgende raadsvergadering blijkt dat toch al te gebeuren! De fractievoorzitter van GroenLinks gelooft dat er geen crisis meer komt, dus die ziet het nut van een buffer niet in. Van de andere drie partijen had ik echt meer discipline verwacht. Ik houd mijn hart vast voor de komende jaren.

D66 is een constructieve partij. Wij gaan actief meedenken met het college over invulling van het beleid. En dat gaan we doen in dialoog met bewoners, belangenorganisaties, ondernemers en met het college. Vanuit de dialoog hadden wij nog schriftelijke vragen gesteld aan het college. Helaas vonden we even geen luisterend oor. Daarom stellen we nu alsnog de 10 belangrijkste vragen:

1 De route naar de samenlevingsagenda is nog onduidelijk. Wanneer gaan we met elkaar om de tafel zitten om procesafspraken te maken zodat we weten wat we mogen verwachten van het college?

2 Is het college bereid om met de inwoners rondom de Goyerbrug te overleggen wat zij nodig hebben om hun waardevolle inbreng te leveren? Denk bijvoorbeeld aan een eigen adviesbudget zoals al in de expertmeetings werd geadviseerd en ook door de inwoners zelf werd gevraagd? En verwacht het college dat er een zorgvuldig communicatie- en participatietraject kan worden doorlopen binnen de wettelijke beslistermijn voor de vergunningsaanvraag van 6 maanden? Graag duidelijkheid hierover.

3 Wat is de ambitie voor het aantal nieuwe woningen voor deze collegeperiode? We gaan harder dan gepland, en ik neem aan dat we niet stoppen als we in deze collegeperiode al het geplande aantal van 1.800 woningen voor het jaar 2025 hebben bereikt. Kunnen we erop rekenen dat het college doorzet?

4 In het coalitieakkoord werd ingezet op verbeterde bus- en treinverbindingen in en rond de nachtelijke uren. In het collegeprogramma is dit verder niet benoemd. Wat is de inzet van het college op dit punt?

5 In het voorjaar van 2019 komt het college met een bestedingsplan voor de 1 miljoen voor mobiliteit. Bent u het met ons eens dat een groot deel hiervan moet worden ingezet voor duurzame mobiliteit?

6 Het fietspad naar de Goyerbrug wordt niet genoemd in het akkoord en het programma. Graag de bevestiging dat de prioriteit hiervan niet is gewijzigd.

7 Wat is de overkoepelende visie van het college op gezondheid en gezondheidsbevordering? Vooral voor jongeren en ouderen?

8 Er wordt aandacht en geld besteed aan schoolgebouwen. We zien geen ambities om een doorgaande leerlijn te stimuleren, bijvoorbeeld door IKC’s en brede scholen. Bij huisvesting is dit juist belangrijk. Graag verduidelijking.

9 Er gaat meer geld naar de bibliotheek. Eerder gaf de wethouder nadrukkelijk aan dat geld op basis van afspraken over het productenboek zou worden ingezet. Wat ons betreft een logische volgorde. Welke afspraken zijn hier nu over gemaakt?

10 Er wordt een initiatievenbudget van 100K opgenomen. Welk deel hiervan gaat daadwerkelijk terechtkomen bij onze inwoners, de verenigingen en de personen die hun ziel en zaligheid geven om Houten mooier te maken?

Tot zover onze vragen.

Tot slot: ondernemende inwoners verdienen volgens D66 extra ruimte en aandacht. Daarom hebben wij meegewerkt aan de motie van de PvdA over het evenementenfonds. Evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Houten en initiatiefnemers verdienen een steuntje in de rug. Ook ondernemende jongeren verdienen volgens D66 extra ruimte en aandacht. Daarom hebben wij samen met de SGP een motie voorbereid over de inbreng van jongeren in de Houtense politiek. Omdat dit onderwerp een belangrijke persoonlijke motivatie is van Jaap Staman om de politiek in te gaan, geef ik hem tot slot graag zelf het woord om deze motie toe te lichten.