Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Jaap Staman: investeer in begeleiding naar werk in plaats van bureacratie

Het zou goedkoper worden en de kwaliteit van de dienstverlening zou omhoog gaan. Dat waren de geluiden toen de gemeente Houten in 2013 in de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom stapte. Nu, in 2018, concludeert D66 dat deze verwachtingen niet worden waargemaakt. Ieder jaar stijgen de uitvoeringskosten. Ook dit jaar wordt in de begrotingswijziging om extra geld gevraagd. Geld dat gaat naar ICT, communicatie, systemen, juridische zaken en de ambtelijke organisatie. Geld dat wij liever zien gaan naar de kerntaak van WIL: het begeleiden en ondersteunen van mensen naar werk en zelfredzaamheid. Vragen om incidentele middelen lijkt bij WIL structureel te worden, ondanks dat de Houtense raad in 2017 heeft besloten dat de benodigde kwaliteitsslag in de jaren daarna weer binnen de bestaande begroting gerealiseerd moest worden. Dit is door WIL toentertijd ook toegezegd. Extra geld voor bedrijfsvoering zou niet meer nodig zijn. Maar nu wordt toch echt weer om extra geld gevraagd. Wanneer houden we hiermee op?

Ook de kwaliteitsverbetering die in 2013 werd beloofd wordt niet geleverd. De schuldhulpverleningstrajecten duren veel te lang, aanzienlijk langer dan bij vergelijkbare gemeenten. Daarnaast is de WIL niet in staat om effectief werkzoekenden en werkgevers met elkaar te verbinden. De afstand tot WIL en daarmee de overheid is in de huidige situatie te ver.

D66 is blij dat het college in haar zienswijze ook kritisch is. Er wordt om meer transparantie gevraagd over waar het extra gevraagde geld naartoe gaat en het college wil hierover vooraf worden geïnformeerd, niet achteraf. Ook uit het college haar zorgen omtrent het invlechten van SW-taken in het takenpakket van WIL. Dit onderstrepen wij. De basisdienstverlening van WIL staat op het moment al onder druk. WIL 2.0 is nog in ontwikkeling en er wordt al gesproken over WIL 3.0. Er is continu gerommel in de organisatie. Het piept en kraakt en met de SW-taken erbij krijgt de organisatie dus nog meer te verduren. Wij maken ons hier oprecht zorgen over.

In het najaar vindt een heroriëntatie op de opdracht en vormgeving van WIL plaats. Hieruit moet blijken wat de doelen worden van WIL in de toekomst en op welke onderdelen van WIL de verschillende gemeenten een beroep zullen doen. Het is voor ons daarom logischer om te wachten met het investeren in de vormgeving en bedrijfsvoering van WIL totdat het toekomstbeeld voor de WIL helder is. Wij stellen daarom met een amendement op dit raadsvoorstel voor om de keuze hiertoe uit te stellen totdat de uitkomst van de heroriëntatie duidelijk is. Een amendement, dat dient als serieus signaal richting WIL.

Voorzitter ik rond af.

Door in te stemmen met de begrotingswijziging zoals hij nu voorligt, handelen we in de omgekeerde wereld.

Het lijkt ons niet meer dan de meest logische volgorde: eerst goed onderzoeken en bepalen wat we willen. Vaststellen wat we van elkaar verwachten. En vervolgens kijken wat dit kost en het geld toekennen.

Dank u wel