Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

D66 pleit voor betere uitvoering armoedebeleid en ondersteuning studenten

Houten heeft de afgelopen jaren een behoedzaam financieel beleid gevoerd. Het succes daarvan zien we terug in de jaarstukken over 2017. We sluiten het jaar af met een positief resultaat, ondanks een paar grote tegenvallers. En vanuit de bestemmingsreserve economische crisis kunnen we een miljoen euro terug geven aan onze inwoners, dat is 50 euro per huishouden. Een knappe prestatie.

Toch ziet D66 in de jaarstukken twee ontwikkelingen die aandacht vragen:

Allereerst het niveau van de reserves. In de crisisjaren is een deel van de beklemde reserves ingezet. Dat was nodig om de pijn van de crisis te verzachten. Voor de komende jaren zullen we daar voorzichtiger mee moeten zijn. We hebben een buffer nodig om tegenvallers op te kunnen vangen. En we hebben een buffer nodig om ook de volgende crisis weer soepel door te komen. D66 roept het nieuwe college daarom op om de beklemde reserves intact te laten. Wij weten ons daarin gesteund door de opmerking van de externe accountant. Die meldde dat de solvabiliteit van de gemeente Houten achterblijft bij soortgelijke gemeenten. Er is dus geen ruimte voor potverteren.

Een tweede aandachtspunt is de veelheid aan kleine overschotten. Eerder vroeg D66 naar de overschotten op het armoedebeleid en op de ondersteuning van studenten die geen mogelijkheid tot bijverdiensten hebben. Er is geld voor armoedebeleid overgebleven omdat de uitvoering vertraagd was. Er is geld voor ondersteuning van studenten overgebleven, doordat de doelgroep de regeling niet weet te vinden. En deze regeling bleek inmiddels zelfs verdwenen van de website van de WIL. We zijn blij dat op beide fronten actie wordt ondernomen en steunen het amendement om het overschot op het armoedebeleid (39K) over te hevelen naar 2018.

Nog blijer zijn we met de pilot die dit jaar wordt uitgevoerd binnen het programma samen leven. Door tijdig bij te sturen op de benutting van de beschikbare budgetten zal het beschikbare geld effectiever worden ingezet. Dat betekent dat het beschikbare geld ook daadwerkelijk terecht komt bij de inwoners die dat hard nodig hebben. D66 is nu al benieuwd naar de resultaten van deze pilot. Graag een toezegging van de wethouder dat we volgend jaar de resultaten van deze pilot gerapporteerd krijgen.

Tot slot: het solide financieel beleid van de afgelopen jaren heeft Houten door de crisis geloodst en de rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat Houten er sterker uit is gekomen. Er ligt dus een stevig fundament voor de komende jaren. Dat is een bijzondere prestatie van het vorige college en van alle ambtenaren die daarbij betrokken waren. En natuurlijk van D66 wethouder Van Liere in het bijzonder.

Dankuwel!