Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Inbreng D66 Houten op coalitieakkoord

D66 is positief over het coalitieakkoord. Er is veel aandacht voor wonen en duurzaamheid. De plannen klinken ambitieus. De toon is optimistisch. En het akkoord is verrijkt met de inbreng van experts en de raad.

D66 is ook bezorgd. Het akkoord is op veel punten nog erg vaag. De werkelijke betekenis hangt dus af van de concrete invulling. Is er voldoende geld om alle ambities uit dit coalitieakkoord ook waar te maken. En kunnen de vier partijen het daarover ook inhoudelijk eens worden? Het mag niet bij mooie woorden blijven. En laffe compromissen gaan ons ook niet verder brengen. D66 zal daarom kritisch bewaken dat dit akkoord de komende tijd voortvarend en ambitieus wordt uitgewerkt.

Bij die uitwerking vragen we nu alvast aandacht voor de volgende drie kritiekpunten:

-de coalitie maakt nog te weinig tempo.

-het participatietraject is ambitieus, maar komt moeizaam op gang.

-het akkoord is onevenwichtig.

Ik licht deze drie kritiekpunten graag wat meer toe.

Allereerst het tempo. Het heeft 83 dagen geduurd voordat dit akkoord tot stand is gekomen. In de meeste gemeenten ging dat sneller. En in de meeste gemeenten zijn de plannen ook een stuk concreter. Dit coalitieakkoord is nog echt een akkoord op hoofdlijnen. Dat gezamenlijk met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen verder zal worden ingekleurd. De zomer komt er al aan. Een lastige periode om met al die partijen aan de plannen te gaan werken. Daardoor dreigt 2018 een verloren jaar te worden, waarin weinig tot geen nieuw beleid wordt gemaakt. Waarin urgente zaken blijven liggen omdat er nog geen besluiten worden genomen. Wij roepen het college op om dat te voorkomen en nu vaart te gaan maken. Toon leiderschap en zet scherpe doelen!

Ons tweede kritiekpunt richt zich op de manier waarop raad en inwoners zijn betrokken bij dit akkoord. Dat kwam moeizaam op gang. Door tijdsdruk misten soms stappen of waren de bedoelingen niet duidelijk. De communicatie moest beter.

De komende jaren zal de samenwerking met inwoners en raad zich verbreden en verdiepen in de vorm van een samenlevingsagenda. Wij zijn enthousiast over dit concept. Wij zijn wel benieuwd naar de opzet en tijdslijnen die gehanteerd gaan worden. Die bepalen immers in belangrijke mate het succes van deze aanpak. Kunnen de partijen daar al iets over vertellen? En we hebben meerdere keren aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van gewone inwoners. Dat heeft nog steeds geen adequate invulling gekregen. Hoe gaan de coalitiepartijen daadwerkelijk de gewone Houtense inwoners betrekken bij de plannen? Hoe lang moeten die daar nog op wachten?

In het coalitieakkoord wordt ook voorgesteld om een jongerentop te organiseren. Die top moet volgens het akkoord gaan  over onderwerpen die jongeren aangaan. Met die inzet doen we jongeren tekort. Jongeren hoeven geen platform voor hun eigen belangen, maar willen actief betrokken worden bij uitdagingen die de hele samenleving aangaan. Jongeren hebben een originele en verfrissende kijk op onze samenleving en dragen met hun inzichten juist bij aan de vernieuwingen die we nodig hebben. Dat werd tijdens het jongerendebat in Enter goed duidelijk. Dat verdient dus meer aandacht dan alleen een jongerentop.

Ons derde punt van kritiek betreft de onevenwichtigheid van dit akkoord. Sommige onderwerpen zijn al concreet, andere onderwerpen zijn nog nauwelijks uitgewerkt. En een paar belangrijke thema’s zijn wat ons betreft echt ondergesneeuwd in dit akkoord.

Weinig concreet is bijvoorbeeld het belangrijke onderwerp wonen. De coalitie wil substantieel meer woningen bouwen en heeft de ambitie om een fors aantal sociale woningen te bouwen. Maar er zijn geen concrete doelen opgenomen in het akkoord. Kunnen we op korte termijn bijvoorbeeld rekenen op de 2.500 woningen uit het CDA verkiezingsprogramma? En welke afspraken zijn hierover al gemaakt. Gaan we hier op Het Rond de hoogte in? Gaan we bouwen buiten de rondweg? Zijn daar al besluiten over genomen? En hoe lang kunnen we doorgaan met het ombouwen van kantoorpanden? We moeten immers op termijn wel een duurzaam evenwicht nastreven van wonen en bedrijvigheid?

Wij vinden het opvallend dat er weinig aandacht is voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt in het hele akkoord maar één keer genoemd, en dat is vreemd genoeg bij de paragraaf over jeugdhulp. De trend is juist dat steeds meer ouderen hulp nodig hebben. Ze blijven langer thuis  wonen, in hun vertrouwde omgeving, en daarbij hoort ook dat zij passende ondersteuning krijgen. Op dit moment krijgen wij signalen dat deze ondersteuning – bijvoorbeeld als het gaat om huishoudelijke hulp voor ouderen – nog steeds onvoldoende geleverd wordt. Daarom vragen wij de coalitie: wat mogen onze ouderen van deze coalitie op dit gebied verwachten?

De Right to challenge wordt ingeperkt tot zorg en welzijn. Wij zouden dit graag breder zien. Zet niet alleen bestaand geld in, maar maak ook nieuw geld vrij voor bewonersinitiatieven met een maatschappelijke bijdrage. Zodat inwoners niet alleen horen dat er ruimte en waardering is voor initiatief, maar dat er op beslissende momenten ook financiële steun voor is. Op deze manier laat het college zien serieus en vernieuwend om te willen gaan met initiatieven vanuit de samenleving. En dit doet recht aan de kracht van de Houtense samenleving.

Ook missen we een paar zaken. Zo zijn we teleurgesteld dat het regenboogstembusakkoord van het COC niet terecht is gekomen in dit coalitieakkoord. Het regenboogstembusakkoord geeft namelijk reële handvatten voor een gelijkwaardige behandeling van onze LHBTI’ers. Het akkoord is meegetekend door CDA, VVD en GL. Wij vragen ons af waarom dit niet is verwerkt in dit coalitieakkoord. Zijn deze drie partijen hun belofte vergeten?

Ook zijn wij teleurgesteld dat onze suggestie niet is overgenomen om het initiatief passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in het coalitieakkoord mee te nemen. Het geeft de indruk dat participatie toch vooral onder regie van de vier partijen moet plaatsvinden. Wat ons betreft een gemiste kans.

Tot slot: zoals eerder aangegeven zijn wij positief over dit akkoord, maar er is voldoende ruimte voor verbetering. D66 zal kritisch bewaken dat de invulling de komende tijd voortvarend en ambitieus wordt opgepakt. Wij wensen het college veel succes toe bij deze belangrijke taak. En D66 zal daarbij ook een actieve rol blijven vervullen. Immers, Houten maken we samen!